Nagradna igra

PRAVILA IN POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE
SIES RENT – TOSHIBA
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre »SIES RENT-TOSHIBA « (v nadaljevanju nagradna igra) je SIES RENT
d.o.o., Ob Težki vodi 70b, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju z Toshibo.
Nagradna igra bo potekala od 3.04.2021 do vključno 12.04.2021 na družabnem omrežju Facebook
na naslovu https://www.facebook.com/SIES-RENT-Toshiba-100711155268920.
Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka ali Instagramom in ni povezana s
Facebookom ali Instagramom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni
igri, prejme organizator nagradne igre.
2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo
pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki
so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.
V nagradni igri bodo sodelovali vsi sledilci našega profila na Facebook in Instagram omrežju na dan
12.04.2021.
3. Potek nagradne igre
Žrebanje bo 13.04.2021. Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o
datumu in uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu
sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko
nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.
4. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad
Med sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in izpolnili pogoje iz
tč.2, bomo izžrebali 2 nagrajenca, ki bosta prejela enega od sledečih paketov:
NAGRADA 1 – 1 kos
Jakna Toshiba
NAGRADA 2 – 1 kos
Nahrbtnik Toshiba
Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/SIES-RENT-Toshiba100711155268920 Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku 14 dni prejeti
natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov in
davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno
izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.
Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, v roku enega meseca po posredovanju sporočila s podatki.
V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati
oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da
zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je
prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada
poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi.
V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se
odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti,
ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Podelitev nagrade se lahko organizira tudi kot javni
dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban,
lahko njegovo ime, priimek in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu
organizatorja.
5. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih
nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega
vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v
skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni
uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator
prejme od nagrajenega.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri
izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže
Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema
nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne
povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja
uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator
lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru
udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
6. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo,
da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo
ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali
katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani
na http://www.sies-rent.si/?page_id=213.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator
sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/SIES-RENTToshiba-100711155268920.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo
akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji
osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to
potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.
Novo mesto, 02.04.2021

SIES RENT D.O.O

Ob Težki vodi 70B
8000 Novo mesto
AA-1